ENVI
portal okoliša

Servisi

Popis standardiziranih prostornih web servisa za pregled WMS(Web Map Service) i preuzimenje WFS (Web Feature Service) podataka

WMS servisi:

Tematsko područje: Zrak
http://servisi.azo.hr/zrak/wms

 • Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj
 • Emisije iz nepokretnih izvora
 • Popis pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti u području zaštite zraka
 • Emisije hlapivih organskih spojeva
 • Hlapivi organski spojevi u bojama i lakovima

Tematsko područje: Voda
http://servisi.azo.hr/voda/wms

 • Kakvoća mora za kupanje u Republici Hrvatskoj
 • Kakvoća prijelaznih, priobalnih i morskih voda, ribarstvo i marikultura

Tematsko područje: Priroda
http://servisi.azo.hr/priroda/wms

 • Ekosustavi
 • Oštećenost šumskih ekosustava Republike Hrvatske s opisom biljnih zajednica

Tematsko područje: Pedosfera i litosfera
http://servisi.azo.hr/tlo/wms

 • Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover (CLC)
 • Slojevi visoke rezolucije (HR slojevi)
 • Korištenje zemljišta, promjena korištenja zemljišta i šumarstvo (LULUCF)

Tematsko područje: Otpad
http://servisi.azo.hr/otpad/wms

 • Gospodarenje otpadom
  • Odlagališta otpada
  • Kazete za azbest
  • Reciklažna dvorišta
  • Kompostane
  • Bioplinska postrojenja
 • Prekogranični promet otpadom

Tematsko područje: Industrija i energetika
http://servisi.azo.hr/industrija/wms

 • Registar onečišćavanja okoliša (ROO)
 • Eksploatacijska i istražna polja mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj
 • Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari (RPOT)
 • Očevidnik prijavljenih velikih nesreća (OPVN)
 • Očevidnik uporabnih dozvola i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša (BOUDR)

Tematsko područje: Zdravlje i sigurnost
http://servisi.azo.hr/zdravlje/wms

 • Informacijski sustav strateških karata buke i akcijskih planova

WFS servisi:

Tematsko područje: Zrak
http://servisi.azo.hr/zrak/wfs

 • Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj
 • Emisije iz nepokretnih izvora
 • Popis pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti u području zaštite zraka
 • Emisije hlapivih organskih spojeva
 • Hlapivi organski spojevi u bojama i lakovima

Tematsko područje: Voda
http://servisi.azo.hr/voda/wfs

 • Kakvoća mora za kupanje u Republici Hrvatskoj
 • Kakvoća prijelaznih, priobalnih i morskih voda, ribarstvo i marikultura

Tematsko područje: Priroda
http://servisi.azo.hr/priroda/wfs

 • Ekosustavi
 • Oštećenost šumskih ekosustava Republike Hrvatske s opisom biljnih zajednica

Tematsko područje: Pedosfera i litosfera
http://servisi.azo.hr/tlo/wfs

 • Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover (CLC)
 • Slojevi visoke rezolucije (HR slojevi)
 • Korištenje zemljišta, promjena korištenja zemljišta i šumarstvo (LULUCF)

Tematsko područje: Otpad
http://servisi.azo.hr/otpad/wfs

 • Gospodarenje otpadom
  • Odlagališta otpada
  • Kazete za azbest
  • Reciklažna dvorišta
  • Kompostane
  • Bioplinska postrojenja
 • Prekogranični promet otpadom

Tematsko područje: Industrija i energetika
http://servisi.azo.hr/industrija/wfs

 • Registar onečišćavanja okoliša (ROO)
 • Eksploatacijska i istražna polja mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj
 • Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari (RPOT)
 • Očevidnik prijavljenih velikih nesreća (OPVN)
 • Očevidnik uporabnih dozvola i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša (BOUDR)

Tematsko područje: Zdravlje i sigurnost
http://servisi.azo.hr/zdravlje/wfs

 • Informacijski sustav strateških karata buke i akcijskih planova