ENVI
portal okoliša

Atlas okoliša

Jedan od osnovnih zadataka i ciljeva Zavoda za zaštitu okoliša i prirode je uspostava vođenje, razvijanje, koordiniranje i održavanje Informacijskog sustava zaštite okoliša (ISZO). Informacijski sustav zaštite okoliša niz je međusobno povezanih baza podataka i izvora podataka o stanju i opterećenjima pojedinih sastavnica okoliša, prostornim obilježjima i drugim podacima i informacijama važnim za praćenje stanja okoliša na nacionalnoj razini.

Općenito gledajući okoliš je kompleksan sustav kojeg čine nebrojeno mnogo međuovisnih sastavnica. ISZO se sastoji od pedesetak zasebnih sustava koji prate specifične sastavnice okoliša. Praćenje pojedinačnih sastavnica okoliša bez promatranja njihovog međudjelovanja nemoguće je dobiti stvarnu sliku stanja okoliša u Republici Hrvatskoj. Za kvalitetno praćenje stanja okoliša neophodno je postojeće sustave ISZO-a povezati, a to je jedan od glavnih ciljeva projekta ENVI. Temelj za povezivanje diskretnih sustava ISZO-a je njihova prostorna komponenta, odnosno njihova određenost u prostoru. I prije pokretanja projekta nekoliko sustava ISZO-a vođeno je u GIS okruženju, što zbog zahtjeva samog proizvoda (Corine pokrov zemljišta), a što zbog jake prostorne komponente (lokacije plaža ili odlagališta otpada). Kroz projekt ENVI i ostali sustavi ISZO-a biti će povezani s lokacijom - preko adresa obveznika, imena administrativnih jedinica ili ostalih vrsta geografskih imena.

Drugi glavni cilj projekta ENVI kojim bi Zavod unaprijedio ISZO na način da podatke otvori prema javnosti je izgradnja portala podataka okoliša – ENVI portala. Ciljane grupe korisnika ENVI portala obuhvaćaju različite profile kao što su javna tijela, znanstvene institucije i šira javnost. Iako je osnovno polazište prilikom izgradnje portala poštivanje međunarodnih normativnih okvira koje preporučuju zakonski propisi, dodana vrijednost portala će biti približavanje tematike okoliša prosječnom građaninu. Da bi takav zahtjev mogao biti ispunjen, sučelje mora biti intuitivno, pregledno i privlačno.

Osnovne smjernice za izvođenje većine projektnih aktivnosti zadane su Europskom direktivom INSPIRE koja je usmjerena ka izgradnji Europske infrastrukture prostornih podataka za primjenu u zaštiti okoliša. Praćenjem smjernica INSPIRE Direktive osigurava se potpuna kompatibilnost, cjelovitost i povezanost svih baza podataka okoliša kao i pripadajućih prostornih podloga potrebnih za uspostavu sustava za uvid, analizu i izvješćivanje. Navedeni sustav će osigurati prostornu i alfanumeričku preglednost uz mogućnost pregleda i pristupa stručnim i službenim podlogama te baza.

INSPIRE Direktiva je u hrvatsko zakonodavstvo transponirana Zakonom o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13), a Zavod kao jedan od subjekata NIPP-a aktivno pridonosi izgradnji infrastrukture prostornih podataka. Osim standardizacije prostornih podataka važnih za okolišna pitanja, temelj koncepta europske infrastrukture prostornih podataka koju definira INSPIRE Direktiva, a koji su kroz transpoziciju u nacionalno zakonodavstvo dužne provesti sve zemlje članice EU je i pristup podacima kroz standardizirane mrežne usluge / servise. Završetkom ENVI projekta hrvatska infrastruktura prostornih podataka će biti bogatija za desetke novih interoperabilnih okolišnih mrežnih usluga / servisa.

Uspostavom ENVI portala i pratećih komponenti:
• Pojednostaviti će se distribucija i razmjena okolišnih podataka s ostalim javnim tijelima i građanima
• Jednom prikupljani podaci o okolišu biti će stavljeni na korištenje za različite namjene od one za koju su prvotno prikupljane
• Zavod će jednostavnije ispunjavati obaveze za izvješćivanje prema EEA
• Okolišne informacije će biti lako dostupne krajnjem korisniku na svim razinama (od operativnih do donosioca odluka) radi izrade novih okolišnih politika
• Stanja okoliša na području republike Hrvatske će se moći jednostavnije usporediti s ostalim geografskim cjelinama, te dovesti u europski kontekst
• Omogućiti će sudjelovanja javnosti u kreiranju okolišnih politika u mjeri koja ne dovodi u pitanje nacionalnu sigurnost